De doelstelling van de plusklassen
Met de plusklassen (2 tot en met 4 en 5 tot en met 8) willen wij leerlingen die na de reguliere aanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen nog niet voldoende uitdaging vinden binnen de groep onderwijs op maat bieden. Wij willen zoveel mogelijk kwaliteiten van leerlingen aanspreken en deze samen met hen tot ontwikkeling brengen. Daarbij staat voorop dat iedere leerling zijn of haar kennis en vaardigheden ten volle ontwikkelt, naar eigen vermogen. Vanuit deze doelstelling draagt de Plusklas bij aan passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Het geeft deze leerlingen tevens de mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten en met deze kinderen samen te werken. Dit biedt een duidelijke meerwaarde in hun ontwikkeling.

Deelname aan de Plusklas groep 2 tot en met 4
Om deel te nemen aan de Plusklas onderbouw dient een leerling aan de volgende voorwaarden te voldoen: (In het geval van dyslectische of onderpresterende leerlingen kunnen uitzonderingen gemaakt worden na overleg in de zorgcommissie).
– De leerling geeft in de les blijk van een goede werkhouding en een vlot werktempo.
– De leerling van groep 1 scoort op de vakgebieden rekenen en taal E1 een A.
– De leerling van groep 2 scoort op de vakgebieden rekenen en taal E2 een A.
– De leerling van groep 3/4 scoort op alle vakgebieden E3/ E4 een A, en/of uit onderzoek is gebleken dat de leerling beschikt over een totaal IQ van 120 of hoger.

Opzet van de Plusklas groep 2 tot en met 4
De kinderen komen een ochtend in de week bij elkaar om zich te verdiepen in verschillende thema’s, projecten en activiteiten. In de plusklas zal de verrijkende stof worden aangeboden via de principes van het Daltononderwijs, dus met veel aandacht voor samenwerken, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. De leerkracht van de Plusklas stelt wekelijks de leerkrachten van de verschillende groepen op de hoogte van de activiteiten zodat de leerling in de groep (indien nodig) verder begeleid kan worden met deze activiteiten. De leerling zal in de groep de reguliere stof zoveel mogelijk compacten om in de onderwijstijd tijd te maken voor de verrijkingsstof. Compacten houdt in dat voor de leerling overbodige herhaling wordt weggelaten uit de stof. Voorbeelden van verrijkingsstof zijn:
Rekenen –  Somplex, lessen uit Vooruit
Taal –  projecten kinderliteratuur, kranten/ tijdschriften, webpaden op de computer, projecten die aansluiten bij de tijd van het jaar.
Wereldoriëntatie –  o.a School van vroeger, ruimtevaart, natuur, lessen uit Vooruit
Spaans –  volgens de methode Juan y Rosa
 
Wanneer een kind gaat meedoen aan de plusklas wordt in principe een verbintenis aangegaan voor het gehele schooljaar, of bij tussentijdse instroom, voor de rest van het schooljaar. Aan het eind van het schooljaar wordt bekeken of een kind blijft deelnemen aan de Plusklas, ook hier neemt de school weer de eindbeslissing. Deelname in groep 2  betekent dus niet automatisch deelname t/m groep 8. 

Deelname aan de Plusklas groep 5 tot en met 8
Om deel te nemen aan de Plusklas dient een leerling aan de volgende voorwaarden te voldoen: (In het geval van dyslectische of onderpresterende leerlingen kunnen uitzonderingen gemaakt worden na overleg in de zorgcommissie).
– De leerling geeft in de les blijk van een goede werkhouding en een vlot werktempo.
– De leerling scoort op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en spelling minimaal een jaar lang a-scores, en/of uit onderzoek is gebleken dat de leerling beschikt over een totaal IQ van 120 of hoger.

Opzet van de Plusklas groep 5 tot en met 8 
De kinderen komen een ochtend in de week bij elkaar om zich te verdiepen in verschillende thema’s, projecten en activiteiten. In de Plusklas zal de verrijkende stof worden aangeboden via de kernwaarden van het Daltononderwijs, dus met veel aandacht voor samenwerken, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflectie en doelmatigheid. De leerkracht van de Plusklas stelt wekelijks de leerkrachten van de verschillende groepen op de hoogte van de activiteiten zodat de leerling in de groep (indien nodig) verder begeleid kan worden met deze activiteiten. De leerling zal in de groep de reguliere stof zoveel mogelijk compacten om in de onderwijstijd tijd te maken voor de verrijkingsstof. Voorbeelden zijn:
o Rekenen/wiskunde – plusboeken en wiskundemethode, rekenen met Griekse cijfers
o Taal – projecten jeugdliteratuur, kranten/tijdschriften, heldenliteratuur
o Engels – thema’s (animals, sports and fun, weather, family, jobs), opdrachten begrijpend lezen
o Spaans – volgens de methode Juan y Rosa
o Wereldoriëntatie – projecten WO II, VOC, Gouden Eeuw, klimaten
o Werkhouding – projecten “leren leren”, “leren onderzoeken”

Wanneer een kind gaat meedoen aan de Plusklas wordt in principe een verbintenis aangegaan voor het gehele schooljaar, of bij tussentijdse instroom, voor de rest van het schooljaar. Aan het eind van het schooljaar wordt bekeken of een kind blijft deelnemen aan de Plusklas, ook hier neemt de school weer de eindbeslissing. Deelname in groep 5 betekent dus niet automatisch deelname t/m groep 8. Vanaf groep 5 wordt namelijk in toenemende mate een beroep op inzicht gedaan en kunnen resultaten gaan afwijken van voorgaande jaren.