De doelstelling van de plusklassen

Met de plusklassen (2 tot en met 4 en 5 tot en met 8) willen wij leerlingen die na de reguliere aanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen nog niet voldoende uitdaging vinden binnen de groep onderwijs op maat bieden. Wij willen zoveel mogelijk kwaliteiten van leerlingen aanspreken en deze samen met hen tot ontwikkeling brengen. Daarbij staat voorop dat iedere leerling zijn of haar kennis en vaardigheden ten volle ontwikkelt, naar eigen vermogen. Vanuit deze doelstelling draagt de Plusklas bij aan passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Het geeft deze leerlingen tevens de mogelijkheid om gelijkgestemden (peers) te ontmoeten en met deze kinderen samen te werken. Dit biedt een duidelijke meerwaarde in hun ontwikkeling.

Het aanbod in de Plusklas werkt preventief, waarbij getracht wordt te voorkomen dat leerlingen gaan vastlopen in de toekomst. Hoogbegaafde leerlingen ervaren van kleins af aan al dat zij snel leren. Dit kan zorgen voor de overtuiging dat zij altijd alles snel moeten kunnen en leren (fixed mindset) Wanneer zij plotseling ervaren dat dit niet altijd het geval is, kan dit tot diverse reacties leiden. Sommige leerlingen raken gefrustreerd en uiten dit in het vermijden van uitdagingen. We vinden het daarom van groot belang dat leerlingen een meer op groei gerichte mindset (growth mindset) ontwikkelen. Dit houdt in dat leerlingen weten dat je ergens beter in kunt worden door te oefenen en dat het belangrijk is door te zetten bij tegenslagen. We werken tijdens de bijeenkomsten dan ook gericht aan dit doel.

De leerling zal in de groep de reguliere stof zoveel mogelijk compacten om in de onderwijstijd tijd te maken voor de verrijkingsstof. 

Opzet van de Plusklas groep 2 tot en met 4

De kinderen komen een ochtend in de week bij elkaar om zich te verdiepen in verschillende thema’s, projecten en activiteiten. In de plusklas zal de verrijkende stof worden aangeboden via de principes van het Daltononderwijs, dus met veel aandacht voor samenwerken, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. De leerkracht van de Plusklas stelt wekelijks de leerkrachten van de verschillende groepen op de hoogte van de activiteiten zodat de leerling in de groep (indien nodig) verder begeleid kan worden met deze activiteiten. De leerling zal in de groep de reguliere stof zoveel mogelijk compacten om in de onderwijstijd tijd te maken voor de verrijkingsstof. Compacten houdt in dat voor de leerling overbodige herhaling wordt weggelaten uit de stof. 
 

Opzet van de Plusklas groep 5 tot en met 8 

De kinderen komen een ochtend per twee weken bij elkaar om zich onder de leiding van de plusklasleerkracht te verdiepen in verschillende thema’s, projecten en activiteiten. In de week dat de leerlingen geen Plusklas niet bezoeken, worden zij door de eigen leerkracht begeleid bij het werk dat zij vanuit de Plusklas meekrijgen. In de Plusklas wordt verrijkende stof aangeboden via de kernwaarden van het Daltononderwijs, dus met veel aandacht voor samenwerken, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflectie en doelmatigheid. De leerkracht van de Plusklas stelt de leerkrachten van de verschillende groepen wekelijks op de hoogte van de activiteiten zodat de leerling in de groep (indien nodig) verder begeleid kan worden met deze activiteiten. 

Deelname aan de plusklas

Wanneer een kind deelneemt aan de plusklas wordt in principe een verbintenis aangegaan voor het gehele schooljaar, of bij tussentijdse instroom, voor de rest van het schooljaar. Aan het eind van het schooljaar wordt bekeken of een kind blijft deelnemen aan de Plusklas, ook hier neemt de school weer de eindbeslissing. Deelname in groep 2  betekent dus niet automatisch deelname t/m groep 8.