De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van OBS Groenehoek.
We houden ons onder andere bezig met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje en nog veel meer.

Meer informatie over de rol van de ouderraad, de samenwerking van de OR met (groeps)ouders/leerkrachten en de invulling van de rol van groepsouder vindt u in de flyer.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement:

Samenstelling OR
Algemeen bestuur
Voorzitter                                      Daniël Geense
Secretaris                                     Ester Koning
Penningmeester                           Maarten Jeuring

Activiteitencoördinatoren
Gwendolyn Kleinjan, Habiba Samadi, Rachel Hartman en Fatiha Echibi

Mailadressen ouderraad
Ouderraad: ouderraadgroenehoek@gmail.com
Penningmeester: penningmeester@obsgroenehoek.nl

Bovenste rij:

Daniël Geense (Voorzitter), Habiba Samadi (Activiteiten-coördinator), Ester Koning (Secretaris), Fatiha Echibi (Activiteiten-coördinator), Lourette Pieterse (teamlid).

Zittend:

Rachel Hartmann (Activiteiten-coördinator), Gwendolyn Groenewoud-Kleinjan (Activiteiten-coördinator), Maarten Jeuring (Penningmeester)

Ouder- en schoolreisbijdrage 
De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan verschillende activiteiten. Voor het schooljaar 2017 – 2018 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 60,00 per kind. In deze bijdrage zijn ook de kosten voor het jaarlijkse schoolreisje opgenomen. De automatische incasso voor de ouderbijdrage (incl. schoolreis) is komen te vervallen! Redenen hiervoor zijn o.a. de kosten van automatisch incasseren en de invoer van de IBAN rekeningen. Wilt u de ouderbijdrage zelf naar onze rekening overboeken?

Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL 73 RABO 01636.37.644 t.n.v. Ouderraad OBS Groenehoek

Vergaderingen ouderraad 
De vergaderingen van de ouderraad starten om 20.00 uur en vinden in principe plaats in de lerarenkamer. Wilt u aanwezig zijn bij een van onze vergaderingen? Dan vragen wij u om dit via de mail kenbaar te maken bij de secretaris Ester Koning: ouderraadgroenehoek@gmail.com

Vergaderdata 2017-2018 
Dinsdag 29 aug 2017                Groeneweg
Dinsdag 10 oktober 2017           Groeneweg
Dinsdag 28 november 2017       Stampioendreef (met MR samen)
Dinsdag 23 januari 2018            Groeneweg
Dinsdag 6 maart 2018                Stampioendreef
Dinsdag 10 april 2018                Stampioendreef (met MR samen)
Dinsdag 15 mei 2018                 Stampioendreef