De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van OBS Groenehoek.
We houden ons onder andere bezig met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje en nog veel meer.

Meer informatie over de rol van de ouderraad, de samenwerking van de OR met (groeps)ouders/leerkrachten en de invulling van de rol van groepsouder vindt u in de flyer.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement:

Samenstelling OR
Algemeen bestuur
Voorzitter                                      Daniël Geense
Secretaris                                     Ester Koning
Penningmeester                           Maarten Jeuring

Activiteitencoördinatoren
Gwendolyn Kleinjan, Habiba Samadi, Rachel Hartman en Fatiha Echibi

Mailadressen ouderraad
Ouderraad: ouderraadgroenehoek@gmail.com
Penningmeester: penningmeester@obsgroenehoek.nl

Bovenste rij:

Daniël Geense (Voorzitter), Habiba Samadi (Activiteiten-coördinator), Ester Koning (Secretaris), Fatiha Echibi (Activiteiten-coördinator), Lourette Pieterse (teamlid).

Zittend:

Rachel Hartmann (Activiteiten-coördinator), Gwendolyn Groenewoud-Kleinjan (Activiteiten-coördinator), Maarten Jeuring (Penningmeester)

Ouder- en schoolreisbijdrage 
De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan verschillende activiteiten. Voor het schooljaar 2017 – 2018 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 60,00 per kind. In deze bijdrage zijn ook de kosten voor het jaarlijkse schoolreisje opgenomen. De automatische incasso voor de ouderbijdrage (incl. schoolreis) is komen te vervallen! Redenen hiervoor zijn o.a. de kosten van automatisch incasseren en de invoer van de IBAN rekeningen. Wilt u de ouderbijdrage zelf naar onze rekening overboeken?

Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL 73 RABO 01636.37.644 t.n.v. Ouderraad OBS Groenehoek

Vergaderingen ouderraad 
De vergaderingen van de ouderraad starten om 20.00 uur en vinden in principe plaats in de lerarenkamer. Wilt u aanwezig zijn bij een van onze vergaderingen? Dan vragen wij u om dit via de mail kenbaar te maken bij de secretaris Ester Koning: ouderraadgroenehoek@gmail.com

Vergaderdata 2017-2018 
Donderdag 6 september 2018               Groeneweg
Dinsdag 11 september 2018
Groeneweg
Dinsdag 9 oktober 2018
Groeneweg
Maandag 5 november 2018 (met MR)
Stampioendreef
Dinsdag 15 januari 2019
Groeneweg
Dinsdag 12 maart 2019
Stampioendreef
Dinsdag 16 april 2019
Groeneweg
Dinsdag 7 mei 2019 (met MR)
Stampioendreef
Dinsdag 4 juni 2019
Groeneweg