Medezeggenschapsraad OBS Groenehoek

De medezeggenschapsraad (afgekort: MR) wordt op de Groenehoek gevormd door vier leerkrachten en vier ouders. In de MR denken ouders en personeel mee over het schoolbeleid en bestuursbeleid. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht in bepaalde zaken. Meer hierover leest u in ons MR-reglement. Het reglement kunt u hier downloaden. Onze MR vormt een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur, en tussen ouders en de school. De MR van de Groenehoek komt maandelijks bijeen om op de locatie Stampioendreef te vergaderen volgens vooraf opgestelde agendapunten.

Onze MR bestaat uit:

  • Jordi van Dalen (ouder – secretaris)
  • Vonneke Trompetter (ouder – kopij Nieuwsflits en contact OR)
  • Anne Teeuw (ouder)
  • Robin Los (ouder – notulist)
  • Marcel Ripmeeste (team – wordt ingewerkt als secretaris)
  • Marlène van Eijzeren (team – kopie Nieuwsflits)
  • Sanne Bretherton (team – voorzitter)
  • Cindy Koot – in ‘t Veen (team – publicatie website)

U kunt de MR van OBS Groenehoek bereiken via e-mail adres: mr@obsgroenehoek.nl.

Naast de medezeggenschapsraad van de school heeft ons bestuur ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse zaken.

Vergaderdata schooljaar 2020-2021

Maandag 14 september
Maandag 2 november
Maandag 4 januari
Maandag 15 februari
Maandag 29 maart
Maandag 17 mei
Maandag 14 juni

 

Publicatieverslagen schooljaar 2020-2021

Publicatieverslagen schooljaar 2019-2020

 

Publicatieverslagen schooljaar 2018-2019


 


Via onderstaande link kunt u het reglement van de MR raadplegen:
Reglement OBS Groenehoek

De MR stelt zich aan u voor:

 • Jordi van Dalen (ouder – secretaris)

Mijn naam is Jordi van Dalen. Mijn dochter van elf en zoon van tien zitten momenteel resp. in de groepen 8B en 7B (locatie Stampioendreef). Betrokkenheid bij de opvoeding en ontwikkeling van mijn kinderen vind ik belangrijk. Aangezien een belangrijk deel hiervan op school plaatsvindt, vind ik het leuk/ interessant actief mee te denken over de invulling en ontwikkeling van het onderwijs vanuit de MR. Daarbij vind ik dat een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten en ouders centraal moet staan. Ik ben werkzaam bij een internationaal opererende Telecomaanbieder, waarbij ik verantwoordelijk ben voor de risicobeheersing op IT, Technology en Cyber Security-gebied.

 • Vonneke Trompetter;(ouder – kopij Nieuwsflits en contact OR)

Ik ben Vonneke Trompetter, moeder van drie kinderen. Onze oudste twee kinderen zitten in groep 4 op de Stampioendreef. De jongste gaat sinds kort ook naar school en zit in de kleuterklas. De afgelopen jaren heb ik in de ouderadviescommissie van het kinderdagverblijf gezeten. Ik vond het een positieve en leerzame ervaring om de samenwerking op te zoeken tussen de professionals en de ouders.  In het dagelijks leven ben ik werkzaam als gedragskundige op een behandelcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het is mooi om deze kinderen in hun eigen tempo te zien groeien. Ik vind het belangrijk dat er op school een goede afstemming is tussen leerkrachten en ouders. Ik hoop hier in de oudergeleding van de MR een bijdrage in te kunnen leveren.

 • Robin Los;(ouder – en notulist)

 • Anne Teeuw; (ouder)

 • Marcel Ripmeester; (team – wordt ingewerkt als secretaris)

 • Marlène van Eijzeren; (team- kopij Nieuwsflits)

 • Cindy in ‘t Veen; (team – website/publicaties)

Mijn naam is Cindy. Ik ben sinds drie jaar werkzaam op de Groenehoek en heb inmiddels bijna 21 jaar ervaring in het basisonderwijs. Op mijn vorige school ben ik ook een aantal jaar lid geweest van de MR en het leek mij leuk om ook de MR van de Groenehoek als lid van binnen te leren kennen. Ik vind een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk. Ouders zijn de experts van hun kinderen en leerkrachten zijn de experts op het gebied van onderwijs. Deze twee expertises samen kunnen zorgen voor een goede basis waarop kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 • Sanne Bretherton; (team-voorzitter)

Mijn naam is Sanne Bretherton. Ik werk nu 12 jaar op de Groenehoek. Ik was eerst als ouder aan de Groenehoek verbonden en ben toen daarna hier gaan werken. In eerste instantie als vakleerkracht Engels en na 5 jaar ben ik (weer) groepsleerkracht geworden. Ik heb gekozen om in de MR te gaan, omdat ik het interessant vind om na te denken over het onderwijs en dan vooral over het stukje naast het lesgeven, dus beleid en onderwijsontwikkeling. Dat dit samen met ouders gebeurt, maakt het nog veel leuker en zo kijk je op vele verschillende manieren naar een vraagstuk.