Medezeggenschapsraad OBS Groenehoek

De medezeggenschapsraad (afgekort: MR) wordt op de Groenehoek gevormd door vier leerkrachten en vier ouders. In de MR denken ouders en personeel mee over het schoolbeleid en bestuursbeleid. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht in bepaalde zaken. Meer hierover leest u in ons MR-reglement. Het reglement kunt u hier downloaden. Onze MR vormt een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur, en tussen ouders en de school. De MR van de Groenehoek komt maandelijks bijeen om op de locatie Stampioendreef te vergaderen volgens vooraf opgestelde agendapunten.

Onze MR bestaat uit:

  • Patrick Maasland (ouder)
  • Vonneke Trompetter (ouder – notulist)
  • Mark Tempelaars (ouder – contact OR)
  • Robin Los (ouder – voorzitter))
  • Marcel Ripmeeste (team) 
  • Marlène van Eijzeren (team – secretaris)
  • Sanne Bretherton (team – website/Nieuwsflits)
  • Cindy Koot – in ’t Veen (team)

U kunt de MR van OBS Groenehoek bereiken via e-mail adres: mr@obsgroenehoek.nl.

Naast de medezeggenschapsraad van de school heeft ons bestuur ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse zaken.

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

Maandag 12 september
Maandag 31 oktober
Maandag 12 december
Maandag 23 januari
Maandag 6 maart
Maandag 17 april
Maandag 22 mei
Maandag 19 juni

Publicatieverslagen schooljaar 2022-2023

Notulen MR 12 september 2022
Notulen MR vergadering 31 oktober
Notulen MR 12 december 2022
notulen MR 23 januari 2023 
Notulen 6 maart

Publicatieverslagen schooljaar 2021-2022

Publicatieverslagen schooljaar 2020-2021

Publicatieverslagen schooljaar 2019-2020

Publicatieverslagen schooljaar 2018-2019


 


Via onderstaande link kunt u het reglement van de MR raadplegen:
Reglement OBS Groenehoek

De MR stelt zich aan u voor:

 • Vonneke Trompetter;(ouder – notulist)

Ik ben Vonneke Trompetter, moeder van drie kinderen. Onze oudste twee kinderen zitten in groep 6 op de Stampioendreef en de jongste zit in groep 3. De afgelopen jaren heb ik in de ouderadviescommissie van het kinderdagverblijf gezeten. Ik vond het een positieve en leerzame ervaring om de samenwerking op te zoeken tussen de professionals en de ouders. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als gedragskundige op een behandelcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het is mooi om deze kinderen in hun eigen tempo te zien groeien. Ik vind het belangrijk dat er op school een goede afstemming is tussen leerkrachten en ouders. Ik hoop hier in de oudergeleding van de MR een bijdrage in te kunnen leveren.

 • Robin Los;(ouder, voorzitter)

Ik wil graag helpen bruggen te bouwen om directie, ouders, leraren en leerlingen te verbinden. Als je het gesprek wil aangaan, helpt het als je weet hoe je bruggen kan bouwen. Contact maken of letterlijk een verbinding leggen tussen mensen, groepen en afdelingen. Je brengt mensen samen zodat ze hun kennis en ervaring uit kunnen wisselen om makkelijker hun taken uit te voeren en ideeën te kunnen delen. Onderdeel zijn van de MR begint met bewust en actief in het gesprek aanwezig te willen zijn. Met ouders en met directie. Op elk moment je eigen vooroordelen en veronderstellingen aan de kant kunnen zetten. Oprecht luisteren zodat wederzijds ook begrip ontstaat. Op die manier er voor zorgen dat het belang van onze kinderen en de wensen van ouders optimaal worden gehoord.

 • Patrick Maasland (ouder)               

Als ik zie wat een ontwikkeling de kinderen doormaken op school ben ik daarvan zeer onder de indruk. Ik wil graag ondersteuning bieden aan de school zodat zij zich volledig kunnen focussen op deze ontwikkeling wat in mijn ogen een kerntaak is. Naast het bovenstaande wil ik enerzijds er graag voor zorgen dat er draagvlak wordt gecreëerd bij de ouders over het gevoerde beleid en anderzijds ouders ondersteunen welke tegen problemen aanlopen naar aanleiding van dit gevoerde beleid. Bijna voor alle problemen is er namelijk een oplossing.

 • Mark Tempelaars (ouder, contact OR)

Ik ken de Dalton uitgangspunten goed omdat ik zelf schoolgaand ben geweest op een middelbare Daltonschool in Den Haag. Ik ben erg enthousiast over deze principes. In het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen het MBO onderwijs (ROC Mondriaan) in Naaldwijk. Daar ben ik onderdeel van het team docenten voor de opleiding onderwijsassistent. Het werken in het onderwijs is dynamisch, uitdagend en inspirerend. Mijn passie is het ontwikkelen van talenten bij anderen en bij mijzelf. Ik wil graag in mijn MR lidmaatschap een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de toekomstplannen van deze mooie school.

 • Marcel Ripmeester; (team) afbeelding

Mijn naam is Marcel Ripmeester. Ik werk nu ruim drie jaar op de Groenehoek en geef les in groep 8. Op mijn vorige school heb ik ook deelgenomen aan de MR. Toen ik werd gevraagd om in de MR van de Groenehoek deel te nemen, hoefde ik niet lang na te denken. Ik vind het interessant en wil graag betrokken zijn bij de school. Door in de MR deel te nemen, kan ik meedenken over zaken die van belang zijn voor de school, leerlingen, medewerkers en ouders. Ik vind het leuk om dit samen met ouders te doen. Op deze manier worden de onderwerpen van verschillende kanten bekeken. Dit maakt het leuk en boeiend.

Marlène van Eijzeren; (team- secretaris)afbeelding

Mijn naam is Marlène van Eijzeren. Dit schooljaar is mijn vierde officiële jaar als leerkracht op OBS Groenehoek. In 2018-2019 ben ik hier begonnen met mijn LIO en ik ben hier blijven ‘hangen’. Naast dat ik vijf dagen met veel plezier voor de klas sta heb ik ook de rol als coördinator voor mijn werkgroep 21e- eeuws leren. Ik ben bij de MR gegaan om mij te verdiepen in het beleid en de onderwijsstukken!
 
 • Cindy in ’t Veen; (team) afbeelding

Mijn naam is Cindy. Ik ben sinds vijf jaar werkzaam op de Groenehoek en heb inmiddels bijna 21 jaar ervaring in het basisonderwijs. Op mijn vorige school ben ik ook een aantal jaar lid geweest van de MR en het leek mij leuk om ook de MR van de Groenehoek als lid van binnen te leren kennen. Ik vind een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk. Ouders zijn de experts van hun kinderen en leerkrachten zijn de experts op het gebied van onderwijs. Deze twee expertises samen kunnen zorgen voor een goede basis waarop kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 • Sanne Bretherton; (team-website/Nieuwsflits)afbeelding

Mijn naam is Sanne Bretherton. Ik werk nu 14 jaar op de Groenehoek. Ik was eerst als ouder aan de Groenehoek verbonden en ben toen daarna hier gaan werken. In eerste instantie als vakleerkracht Engels en na 5 jaar ben ik (weer) groepsleerkracht geworden. Ik heb gekozen om in de MR te gaan, omdat ik het interessant vind om na te denken over het onderwijs en dan vooral over het stukje naast het lesgeven, dus beleid en onderwijsontwikkeling. Dat dit samen met ouders gebeurt, maakt het nog veel leuker en zo kijk je op vele verschillende manieren naar een vraagstuk.