Medezeggenschapsraad OBS Groenehoek

De medezeggenschapsraad (afgekort: MR) wordt op de Groenehoek gevormd door vier leerkrachten en vier ouders. In de MR denken ouders en personeel mee over het schoolbeleid en bestuursbeleid. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht in bepaalde zaken. Meer hierover leest u in ons MR-reglement. Het reglement kunt u hier downloaden. Onze MR vormt een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur, en tussen ouders en de school. De MR van de Groenehoek komt maandelijks bijeen om op de locatie Stampioendreef te vergaderen volgens vooraf opgestelde agendapunten.

Onze MR bestaat uit:

 • Jordi van Dalen (ouder – secretaris)
 • Marjolein Benschop (ouder – kopij Nieuwsflits)
 • Ivo Zuidervaart (ouder- notulist)
 • Lenja Crins (ouder – werkplan/jaarplan/verslag)
 • Joyce den Braven (team – voorzitter/beheer e-mail)
 • Louise Don (team – technische voorzitter)
 • Sanne Bretherton (team – website/publicaties)
 • Cindy Koot (team)
 • Rianne Dekkers (team – met zwangerschapsverlof)

U kunt de MR van OBS Groenehoek bereiken via e-mail adres: mr@obsgroenehoek.nl.

Naast de medezeggenschapsraad van de school heeft ons bestuur ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse zaken.

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

 • Dinsdag 7 mei 2019 met OR
 • Maandag 3 juni 2019
 • Maandag 8 juli 2019 (reserve)

Schooljaar 2018/2019

Werkplan 2018-2019

Publicatieverslagen schooljaar 2019-2020

 

Publicatieverslagen schooljaar 2018-2019


Schooljaar 2017/2018

Jaarverslag 2017-2018

Werkplan MR 2017 – 2018
Werkplan MR 2017-2018

Publicatieverslagen schooljaar 2017 – 2018

Publicatieverslag 28 mei 2018

Publicatieverslag 12 maart 2018

– Publicatieverslag 13 februari 2018

Publicatieverslag 15 januari 2018

Publicatieverslag 28 november 2017

– Publicatieverslag 30 oktober 2017

– Publicatieverslag 11 september 2017


Schooljaar 2016/2017

Jaarverslag 2016-2017
– Jaarverslag 2016-2017

Werkplan MR 2016-2017
– Werkplan MR 2016-2017

Publicatieverslagen schooljaar 2016 – 2017
– Publicatieverslag MR 26-10-2016
– Publicatieverslag Mr 31-10-2016
– Publicatieverslag MR 16-01-2017
– publicatieverslag MR 6-03-2017
– publicatieverslag MR 18-04-2016
– publicatieverslag MR 26 juni 2017


Via onderstaande link kunt u het reglement van de MR raadplegen:
Reglement OBS Groenehoek

De MR stelt zich aan u voor:

 • Jordi van Dalen (ouder – secretaris)

Mijn naam is Jordi van Dalen. Mijn dochter van negen en zoon van acht zitten momenteel in de groepen 5B en 6B op de locatie Groeneweg. Betrokkenheid bij de opvoeding en ontwikkeling van mijn kinderen vind ik belangrijk. Aangezien een belangrijk deel hiervan op school plaatsvindt, vind ik het leuk/ interessant actief mee te denken over de invulling en ontwikkeling van het onderwijs vanuit de MR. Daarbij vind ik dat een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten en ouders centraal moet staan. Ik ben werkzaam bij een accountants- en adviesbureau, waarbij ik organisaties adviseer over risicobeheersing op IT-gebied.

 • Marjolein Benschop (ouder – kopij Nieuwsflits)

Mijn naam is Marjolein Benschop en ik ben de moeder van Demi (oud-leerling) en Esmee (groep 8A). De samenwerking tussen school en ouders vind ik erg belangrijk omdat we een gezamenlijk doel hebben: een zo goed en leuk mogelijke basisschooltijd voor de kinderen creëren! Mijn ervaring als groepsleerkracht in het speciaal onderwijs en als schoolmaatschappelijk werker op verschillende basisscholen in Rotterdam hoop ik mee te kunnen nemen bij het meedenken over het beleid van de Groenehoek.

 • Lenja Crins (ouder – werkplan/jaarplan/verslag)

Mijn naam is Lenja Crins, moeder van twee dochters en een zoon die allen op de locatie Groeneweg zitten (groep 1/2B, 4B en 6B). Bij de schoolkeuze voor onze oudste dochter hebben wij positief kritisch de scholen in onze omgeving met elkaar vergeleken. Onze keuze is op de Groenehoek gevallen, mede omdat het Daltonsysteem en de prettige sfeer ons aansprak. De verwachting die we bij de schoolkeuze hadden werd meer dan waargemaakt. Graag wil ik via de MR een bijdrage leveren aan het beleid van deze fijne school.

 • Ivo Zuidervaart (ouder – notulist)

Ik ben Ivo Zuidervaart, vader van twee kinderen waarvan er nog één op de Groenehoek zit in groep 5. Ons andere kind zit inmiddels op het voortgezet onderwijs. Ik ben vanaf 2007 betrokken als ouder bij de Groenehoek en heb zo de afgelopen jaren de school zien ontwikkelen richting bijv. tweetalig onderwijs, plusklas, maar vooral in een school waarin aandacht voor elkaar is en kinderen het leuk vinden om te leren. Ik heb de afgelopen 9 jaar vooral meegeholpen met allerlei activiteiten op en voor de school. Sinds september 2016 ben ik lid van de MR. In het dagelijks leven werk ik voor werkgevers, beroepsorganisaties en vakbonden in de publieke sector (vnl. zorg en onderwijs) die met elkaar, ondanks soms grote tegenstellingen, vaak goed kunnen samenwerken op veel onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat leraren en ouders samenwerken in onze school. Alleen door met elkaar samen te werken is en blijft de Groenehoek een school waar onze kinderen met nog heel veel plezier later aan terugdenken en een goede basis hebben gelegd voor het voortgezet onderwijs. 

 • Joyce den Braven (team – voorzitter/beheer e-mail)

Mijn naam is Joyce den Braven. Ik ben groepsleerkracht (momenteel groep 4A) en daarnaast ook bouwcoördinator van de onderbouw- en middenbouwgroepen. Ik werk nu al zo’n dertien jaar met veel plezier op de Groenehoek. Ik maak sinds een aantal jaar deel uit van de MR. De laatste jaren ben ik voorzitter van de MR. Ik vind het belangrijk om als teamlid een bijdrage te leveren aan het beleid van de school, in samenwerking met ouders. Het meedenken over ontwikkelingen op de Groenehoek vind ik belangrijk, en ik hoop hierin ook vanuit mijn rol als leerspecialist een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Bij het discussiëren over beleid en het nemen van beslissingen denk ik altijd in het belang van het kind, daar draait het uiteindelijk om op de basisschool.

 • Louise Don (team – technische voorzitter)

Mijn naam is Louise Don, ik ben leerkracht op de Groenehoek. Ik werk nu 8 jaar als leerkracht in de onderbouw en doe dit met veel plezier. Er zijn verschillende redenen waarom ik graag onderdeel uitmaak van de medezeggenschapsraad. De grootste reden is, dat ik contacten met ouders als leerkracht belangrijk vind. Zo streven we samen naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling voor het kind. Deze ontwikkeling verloopt het beste in een prettige en veilige leeromgeving. Ik vind het fijn om samen met enthousiaste ouders en leerkrachten te overleggen over belangrijke schoolzaken met als doel de Groenehoek tot een nóg leukere school te maken.

 • Rianne Dekkers (team – website/publicaties)

Mijn naam is Rianne Dekkers. Ik werk nu negen jaar als groepsleerkracht op de Groenehoek. Na een aantal jaren activiteiten te hebben georganiseerd, wilde ik mij meer gaan verdiepen in het beleid van de school. Ik vind het belangrijk om als lid een bijdrage te kunnen leveren d.m.v. een nauwe samenwerking en duidelijke communicatie met ouders. Samen staan we sterk! De MR draagt hier goed aan bij, omdat de ontwikkelingen worden besproken met een enthousiaste groep ouders en teamleden en de ontwikkeling van onze leerlingen altijd op nummer één staat.
 

* Sanne Bretherton (team-website/publicaties)

Mijn naam is Sanne Bretherton. Ik werk nu 10 jaar op de Groenehoek. Ik was eerst als ouder aan de Groenehoek verbonden en ben toen daarna hier gaan werken. In eerste instantie als vakleerkracht Engels en na 5 jaar ben ik (weer) groepsleerkracht geworden. Ik heb gekozen om in de MR te gaan, omdat ik het interessant vind om na te denken over het onderwijs en dan vooral over het stukje naast het lesgeven, dus beleid en onderwijsontwikkeling. Dat dit samen met ouders gebeurt, maakt het nog veel leuker en zo kijk je op vele verschillende manieren naar een vraagstuk.