Medezeggenschapsraad OBS Groenehoek

De medezeggenschapsraad (afgekort: MR) wordt op de Groenehoek gevormd door vier leerkrachten en vier ouders. In de MR denken ouders en personeel mee over het schoolbeleid en bestuursbeleid. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht in bepaalde zaken. Meer hierover leest u in ons MR-reglement. Het reglement kunt u hier downloaden. Onze MR vormt een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur, en tussen ouders en de school. De MR van de Groenehoek komt maandelijks bijeen om op de locatie Stampioendreef te vergaderen volgens vooraf opgestelde agendapunten.

Onze MR bestaat uit:

  • Ivonne Tossings (ouder – secretaris)
  • Vonneke Trompetter (ouder – notulist)
  • Anne Teeuw (ouder – contact OR)
  • Robin Los (ouder)
  • Marcel Ripmeeste (team – webite/publicaties)
  • Marlène van Eijzeren (team – kopie Nieuwsflits)
  • Sanne Bretherton (team – voorzitter)
  • Cindy Koot – in ’t Veen (team)

U kunt de MR van OBS Groenehoek bereiken via e-mail adres: mr@obsgroenehoek.nl.

Naast de medezeggenschapsraad van de school heeft ons bestuur ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse zaken.

Vergaderdata schooljaar 2021-2022

Dinsdag 21 september
Dinsdag 2 november
Dinsdag 14 december
Dinsdag 25 januari
Dinsdag 8 maart
Dinsdag 19 april
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 5 juli

Publicatieverslagen schooljaar 2021-2022

Publicatieverslagen schooljaar 2020-2021

Publicatieverslagen schooljaar 2019-2020

Publicatieverslagen schooljaar 2018-2019


 


Via onderstaande link kunt u het reglement van de MR raadplegen:
Reglement OBS Groenehoek

De MR stelt zich aan u voor:

 • Ivonne Tossings (ouder – secretaris)                           

Mijn naam Ivonne Tossings, moeder van Samuel (9 jaar, groep 7a) en Marith (6 jaar, groep 3a), woon samen met Michael. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school en vanuit de MR op hoofdlijnen breder mee te denken over beleid en onderwijsontwikkeling. Hierbij kan ik ook gebruik maken van mijn werkervaring. Bij Leeuwendaal werk ik als Psycholoog/Organisatieadviseur en houd ik me bezig met team- en talentontwikkeling bij verschillende opdrachtgevers bij de overheid, zorg en onderwijs. Hierbij begeleid ik samen met collega’s onder andere ontwikkel- en fusietrajecten bij scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Samenwerking tussen besturen, teams, werkgroepen en MR en OR staan hierin centraal. Ik weet wat de rol binnen de MR inhoud (en wat ook niet). Ik heb oog voor het algemene belang, toon analytische scherpte en vind het leuk om vanuit verschillende perspectieven mee te denken en samen te werken. Onderwijs doe je met elkaar en ik zet me graag in voor de school van onze kinderen.

 • Vonneke Trompetter;(ouder – notulist)

Ik ben Vonneke Trompetter, moeder van drie kinderen. Onze oudste twee  kinderen zitten in groep 5 op de Stampioendreef. De jongste gaat sinds kort ook naar school en zit in de kleuterklas. De afgelopen jaren heb ik in de ouderadviescommissie van het kinderdagverblijf gezeten. Ik vond het een positieve en leerzame ervaring om de samenwerking op te zoeken tussen de professionals en de ouders. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als gedragskundige op een behandelcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het is mooi om deze kinderen in hun eigen tempo te zien groeien. Ik vind het belangrijk dat er op school een goede afstemming is tussen leerkrachten en ouders. Ik hoop hier in de oudergeleding van de MR een bijdrage in te kunnen leveren.

 • Robin Los;(ouder)

Ik wil graag helpen bruggen te bouwen om directie, ouders, leraren en leerlingen te verbinden. Als je het gesprek wil aangaan, helpt het als je weet hoe je bruggen kan bouwen. Contact maken of letterlijk een verbinding leggen tussen mensen, groepen en afdelingen. Je brengt mensen samen zodat ze hun kennis en ervaring uit kunnen wisselen om makkelijker hun taken uit te voeren en ideeën te kunnen delen. Onderdeel zijn van de MR begint met bewust en actief in het gesprek aanwezig te willen zijn. Met ouders en met directie. Op elk moment je eigen vooroordelen en veronderstellingen aan de kant kunnen zetten. Oprecht luisteren zodat wederzijds ook begrip ontstaat. Op die manier er voor zorgen dat het belang van onze kinderen en de wensen van ouders optimaal worden gehoord.

 • Anne Teeuw; (ouder – contact met OR)

Mijn naam is Anne van den Berg, moeder van een dochter en zoon (7 &4), mijn dochter zit nu in groep 4 aan de Stampioendreef en de jongste in groep 1. Een betrokken ouder zijn bij de school d.m.v. meedenken of meehelpen vind ik belangrijk, ook het contact en/of de samenwerking tussen school en ouders is een belangrijke factor in het onderwijs. Graag draag ik daar mijn steentje in bij. Zelf ben ik twee dagen in de week werkzaam op een basisschool in Rotterdam Zuid (Afrikaanderwijk) als vakleerkracht gym, hier zit ik ook in de MR.

 • Marcel Ripmeester; (team – webiste/publicaties) afbeelding

Mijn naam is Marcel Ripmeester. Ik werk sinds twee jaar op de Groenehoek en geef les in groep 8. Op mijn vorige school heb ik ook deelgenomen aan de MR. Toen ik werd gevraagd om in de MR van de Groenehoek deel te nemen, hoefde ik niet lang na te denken. Ik vind het interessant en wil graag betrokken zijn bij de school. Door in de MR deel te nemen, kan ik meedenken over zaken die van belang zijn voor de school, leerlingen, medewerkers en ouders. Ik vind het leuk om dit samen met ouders te doen. Op deze manier worden de onderwerpen van verschillende kanten bekeken. Dit maakt het leuk en boeiend.

Marlène van Eijzeren; (team- kopij Nieuwsflits)afbeelding

Mijn naam is Marlène van Eijzeren. Dit schooljaar is mijn derde officiële jaar als leerkracht op OBS Groenehoek. In 2018-2019 ben ik hier begonnen met mij LIO en ik ben hier blijven ‘hangen’. Naast dat ik vijf dagen met veel plezier voor de klas sta heb ik ook de rol als coördinator voor mijn werkgroep 21e- eeuws leren.  Sinds vorig schooljaar ben ik bij de MR. Ik ben bij de MR gegaan om mij te verdiepen in het beleid en de onderwijsstukken!
 
 • Cindy in ’t Veen; (team) afbeelding

Mijn naam is Cindy. Ik ben sinds vier jaar werkzaam op de Groenehoek en heb inmiddels bijna 21 jaar ervaring in het basisonderwijs. Op mijn vorige school ben ik ook een aantal jaar lid geweest van de MR en het leek mij leuk om ook de MR van de Groenehoek als lid van binnen te leren kennen. Ik vind een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk. Ouders zijn de experts van hun kinderen en leerkrachten zijn de experts op het gebied van onderwijs. Deze twee expertises samen kunnen zorgen voor een goede basis waarop kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 • Sanne Bretherton; (team-voorzitter) afbeelding

Mijn naam is Sanne Bretherton. Ik werk nu 13 jaar op de Groenehoek. Ik was eerst als ouder aan de Groenehoek verbonden en ben toen daarna hier gaan werken. In eerste instantie als vakleerkracht Engels en na 5 jaar ben ik (weer) groepsleerkracht geworden. Ik heb gekozen om in de MR te gaan, omdat ik het interessant vind om na te denken over het onderwijs en dan vooral over het stukje naast het lesgeven, dus beleid en onderwijsontwikkeling. Dat dit samen met ouders gebeurt, maakt het nog veel leuker en zo kijk je op vele verschillende manieren naar een vraagstuk.