In het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met Engels Plus in de onderbouw (groepen 1, 2, en 3). In de jaren erna is daar dus elke keer een groep bijgekomen en dit jaar loopt Engels Plus t/m groep 7.

Bent u benieuwd hoe de Engels Plus lessen in de praktijk verlopen? Klik dan hier.

Waarom?
Sinds 2009 hebben de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 Engelse les. Hiervoor heeft de school destijds een near native speaker Engels aangesteld. De reden waarom is gekozen voor Engelse lessen, is het feit dat zowel in het onderwijs als in de maatschappij de Engelse taal een grote rol speelt. Kinderen hebben al op jonge leeftijd het vermogen hebben om spelenderwijs talen te leren. Wanneer kinderen op jonge leeftijd in aanmerking komen met de Engelse taal, zal het rendement in de toekomst hoger zijn. De school heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in Engelse methodes en materialen en in het goed neerzetten van thematische Engelse lessen in de onder-, midden- en bovenbouw.
Na 4 jaar Engelse lessen in alle groepen was de school toe aan een volgende stap. Engels Plus werd vanaf de onderbouw opgebouwd met de intentie dit in de komende jaren uit te breiden naar de midden- en bovenbouw. Hiermee speelde de school in op de maatschappelijke veranderingen in onze samenleving. Scholen in het voortgezet onderwijs bieden al tweetalige stromingen aan. Leerlingen kunnen bij hun vervolgopleiding kiezen of zij de leerstof in het Engels aangeboden willen krijgen.

Wat houdt het in?
In de Engels Plus kleutergroepen streven we ernaar de leerlingen 15% van de onderwijstijd in het Engels les te geven. In de groepen 3, 4, 5 en 6 streven we naar 10% van de onderwijstijd. Vanaf groep 7 gaat dit percentage weer omhoog en streven we weer naar 15%. De tijd die aan de lessen wordt besteed, is een belangrijke factor. Hoe langer en intensiever je de Engelse taal stimuleert en gebruikt, hoe beter de prestaties. Uiteraard wordt er het meest in het Nederlands les gegeven. Met name taal- en rekenactiviteiten zijn belangrijk om in het Nederlands aan te bieden. Er wordt gewerkt aan de spreek- en luistervaardigheid van de leerlingen. Later, vanaf groep 5, komen daar ook de lees- en schrijfvaardigheid bij.

Er wordt aandacht besteed aan de Engelse taal door bijvoorbeeld de gymlessen, liedjes of het voorlezen aan te bieden in het Engels. Ook activiteiten die bijdragen tot het ontdekken van de wereld, de ontwikkeling van de leerling zelf, worden gegeven in het Engels. De Engelse lessen zelf worden thematisch aangeboden en moeten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. De Engelse taal wordt veelal visueel ondersteund door de leerkracht. In de bovenbouw komt het accent wat meer te liggen op het actief gebruiken van de Engelse taal, bijvoorbeeld door het houden van een (kleine) presentatie in het Engels.Ook bij Engels Plus wordt gewerkt aan de hand van de uitgangspunten van het Daltononderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Door wie worden de Engels Plus groepen gedraaid?
Gekwalificeerde leerkrachten geven les aan de leerlingen van de Engels Plus groepen. De school maakt voor het opleiden van de leerkrachten gebruik van subsidies van het Europees Platform. In de mei- of zomervakantie 2013 zijn verschillende leerkrachten van de school naar Engeland of Ierland gegaan. In deze landen werd hun Engelse taalvaardigheid opgehaald en kregen zij didactische vaardigheden aangeboden om goed te kunnen onderwijzen als Engels Plus leerkracht. Na deze intensieve training zijn zij gecertificeerd om onderwijs te geven in het Engels. Deze vorm van onderwijs wordt ook wel CLIL genoemd, wat staat voor Content and Language Integrated Learning: “een manier van onderwijs waarin het doceren van vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd gebeurt.” In het schooljaar 2014-2015 heeft het hele team meegedaan aan een cursus van Earlybird, Classroom English. Hierbij werd ingegaan op de taalverwerving van kinderen van een eerste en tweede taal en werd vorm gegeven aan het lesgeven in een tweede taal. Alle leerkrachten hebben deze cursus met succes doorlopen, een prima resultaat!
Daarnaast hebben we als team meegedaan met een Pilot van The British Council, waarbij ieders niveau van de Engelse taal werd getoetst. Ook hierbij hadden we prima resultaten en zat iedereen op of boven de norm van inspectie.

Voor welke leerlingen is Engels PLus geschikt?
Engels Plus is geschikt voor alle leerlingen. Ook voor leerlingen met dyslexie heeft tweetaligheid een positief effect, mits het beperkt blijft tot spreek- en luistervaardigheid. Voor deze leerlingen wordt het afgeraden om de lees- en schrijfvaardigheid van de Engelse taal aan te bieden.
Om wel in de gaten te houden dat andere vaardigheden ook op peil blijven (bijvoorbeeld taal en rekenen) hebben we besloten mee te doen met een pilot onderzoek van het Ministerie van Onderwijs. Onze leerlingen worden hierbij 5 jaar gevolgd en hun resultaten worden bekeken en geïnterpreteerd. Momenteel zijn we net begonnen in het derde jaar van het onderzoek.

Start in 2013-2014
De belangstelling voor de Engels Plus was zeer groot. In eerste instantie waren we uitgegaan van het vormen van 1 Engels Plus groep 1/2 op de locatie Groeneweg.
Uiteindelijk werden er 2 Engels Plus groepen 1/2 gevormd en 1 Engels Plus groep 3 op de locatie Groeneweg.
Ook werd er besloten om op de locatie Stampioendreef een groep 1/2 op te starten!

Nu in het vijfde jaar (2017-2018), zijn er 11 Engels Plus groepen, 1/2A, 1/2B, 1/2C, 3A, 3B, 4A, 4B, 5/6A, 5B, 6B en 7A.
Volgend jaar zijn alle groepen dus Engels Plus.

Kwaliteit van de Engels Plus
De kwaliteit en opbrengsten van Engels Plus worden op de volgende manieren gewaarborgd.

  • De leerkrachten voldoen minimaal aan de eisen van de onderwijsinspectie die uitgaat van het Europees Referentie Kader.
  • De coördinator Engels draagt zorg voor de doorgaande leerlijn en bewaakt de kwaliteit van het lesgeven.
  • De leerkrachten volgen regelmatig (na)scholing.
  • De opbrengsten worden in de toekomst wellicht gemeten door een objectieve CITO toets Engels in groep 8.