Daltononderwijs
Onze school biedt uw kind onderwijs volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs. Dit houdt onder andere in dat we:

  • uw kind verantwoordelijkheid leren nemen in het bepalen van de volgorde van werken;
  • uw kind leren hoe je je tijd efficiënt kunt besteden;
  • uw kind instructies op maat geven, zodat uw kind doelmatig en functioneel kan werken en leren;
  • uw kind het werk en de resultaten leren te evalueren en te reflecteren;
  • uw kind leren zelfstandig te worden in het plannen van het werk en in het zelf zoeken naar oplossingen;
  • uw kind leren elkaar te helpen, hulp te vragen en samen te werken;
  • ervoor zorg dragen dat de kernwaarden op de goede wijze in de praktijk worden vormgegeven en ons (Dalton) onderwijs zich blijft ontwikkelen.
                                               

Uit het rapport van de visitatiecommissie (najaar 2017):
De Groenehoek heeft een goed pedagogisch klimaat met als opvallende “pareltjes”:
 
* Het werken met een plusklas en ontdekclub. Met de plusklassen (groep 2 t/m 4 en 5 t/m 8) willen wij leerlingen, die naast de reguliere aanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen nog niet voldoende uitdaging vinden binnen de groep, onderwijs op maat bieden. 
 
*De mening van onze leerlingen nemen wij mee in ons dagelijks handelen en in het meepraten over zaken die op school gebeuren. De leerlingen krijgen bij ons de ruimte om hun mening, ervaringen, doelen en reflecties te delen en hierover te spreken. Diverse vormen worden hiervoor gebruikt onder andere de schoolraad, klassenvergaderingen en het stellen van doelen. Zo sluiten we aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Onze leerlingen hebben invloed op het extra werk dat ze mogen doen naast hun ‘vaste weektaakonderdelen’.
 
*Keuze-instructie. In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met keuze-instructies. Gedurende de week geeft de leerkracht aan welke extra instructies in die week gegeven worden. Leerlingen kunnen zich hier zelf op inschrijven. Zo leren we onze leerlingen extra hulp te vragen, zich ervan bewust te zijn en hier ook naar te handelen.
 
*Betrokkenheid ouders, leerkrachten en leerlingen. Als school zijn we er trots op dat we betrokken ouders hebben. Dit zien we terug bij de kijkochtenden, de invulling van onze ouderraad en de medezeggenschapsraad. We hebben een betrokken ouderraad, die het team ondersteunt waar kan.
Ook de leerkrachten zijn betrokken bij de school. Het verloop is klein, contacten onderling zijn goed. Dit ervaren we ook doordat de mogelijkheid genomen wordt om bij elkaar te kijken en van elkaar te leren. 
 
Uiteraard hebben we ook ontwikkelpunten meegekregen voor de komende 5 jaar wanneer de volgende Daltonvisitatie zal plaatsvinden. 
 
*De leerlijnen reflecteren en evalueren zullen wij een stap verder gaan ontwikkelen.
 
*Als team gaan we onderzoeken hoe we onze leerlingen meer inbreng in hun eigen leerproces kunnen geven. 
 
*We willen als leerkrachten in gesprek gaan met de leerling, waarbij gesproken wordt over schooldoelen, maar ook over gedragsdoelen. Dit wordt vastgelegd in een verslag. Korte termijndoelen van vakken worden aangegeven in de groepen. De langere termijndoelen worden vastgelegd in een gesprek. 
 
*Daltonvaardigheden met betrekking tot de weektaak
Komende schooljaren wordt er intensief gekeken naar de afspraken die gelden rondom uitgestelde aandacht, reflecteren en evalueren, keuzes maken en inbreng van leerlingen binnen de huidige afspraken.
 
*Portfolio
De leerlingen gaan meer zorg dragen voor hun eigen ontwikkeling en de invloed die ze hierop hebben. Per leerjaar wordt bekeken en in hoeverre de leerling de doelen beheerst. Dit wordt in een gesprek vastgelegd. Tevens vragen we de leerling na te denken hoe hij dat doel gaat bereiken en hoe dit gemeten wordt. Dit alles wordt vastgelegd in een leerlingportfolio. 

                                                                                       

Kernwaarden
Onze school is sinds 2007 een gecertificeerde Daltonschool. De principes van het Daltononderwijs zijn gebaseerd op de visie van Helen Parkhurst (1887-1973), een lerares op een High School in het Amerikaanse plaatsje Dalton. Zij gaf als eerste het Daltononderwijs vorm. Vanuit 5 kernwaarden geven wij inhoud en vorm aan ons onderwijs. 

Verantwoordelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat uw kind leert omgaan met verantwoordelijkheid, leert keuzes te maken en leert omgaan met de vrijheid van deze keuzes. Daarnaast is het belangrijk keuzes zelfstandig te kunnen maken. Het is onze taak uw kind hierin te begeleiden en de verantwoordelijkheid te geven, die uw kind aankan.

Zelfstandigheid
Leren zelfstandig te worden, is van groot belang voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Wij leren onze kinderen zelfstandig te werken, zelf oplossingen te vinden voor de dagelijkse problemen en tijdens het leerproces hulp te vragen. Hierdoor wordt het probleemoplossend vermogen van het kind gestimuleerd.

Samenwerken
Op school leven en werken we samen: kinderen, ouders en leerkrachten. De school is een leeromgeving, waar kinderen en leerkrachten van en met elkaar leren. Wij leren uw kind(eren) samen te werken en samen te spelen. Dit doen we door kinderen naar elkaar te leren luisteren en leren respect te hebben voor elkaar.

Reflectie
Wij vinden het belangrijk om het leren, het werken en de resultaten met de leerlingen te reflecteren en te evalueren. Hierdoor wordt bijgedragen aan het gezamenlijke onderwijsdoel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind. Ook op schoolniveau evalueren en reflecteren we voortdurend. Op deze wijze krijgen we een goed inzicht in ons professioneel handelen.

Effectiviteit
Wij vinden het belangrijk effectief met de (leer)tijd, middelen, materialen en mensen om te gaan. Een instructie en een (week)taak op maat zorgen ervoor dat uw kind doelmatig en functioneel kan leren en werken.

Missie & Visie
In ons daltonhandboek kunt u onze visie en missie lezen.